Rychlé vyhledávání
Newsletter Odhlásit odběr

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Internetový obchod  EOSVETLENI.cz (dále jen „Internetový obchod“)

• 1.1.1. Internetový obchod EOSVETLENI.cz, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://eosvetleni.cz/cs/, provozuje jako prodávající společnost HK STUDIO S.R.O., se sídlem na adrese: Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29428, (dále také jako „Prodávající“ nebo „Provozovatel“), bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s, č. účtu: 6443578001/5500.
• 1.1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.


1.2. Kupující

• 1.2.1. Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.)
• 1.2.2. Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.
• 1.2.3. Kupujícím – podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)


1.3. Všeobecné obchodní podmínky

• 1.3.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.
• 1.3.2. Uzavřením kupní smlouvy Kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.
• 1.3.3. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.
• 1.3.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je Kupujícím - podnikatelem. Na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.


1.4. Definice a výklad pojmů

• 1.4.1. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
• 1.4.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
• 1.4.3. Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. Distančně. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://eosvetleni.cz/cs/.

 

2. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

 

2.1. Informace

• 2.1.1. Informace o cenách, kvalitě a designu zboží jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, s výjimkou nákladů na doručení zboží.
• 2.1.2. Smlouva se uzavírá pouze objednávkou na internetové straně http://eosvetleni.cz/cs/ a jiná forma nemá právní účinky.
• 2.1.3. Fotografie uvedené na stránkách http://eosvetleni.cz/cs/ odpovídají prodávanému zboží, pokud není v popisu zboží uvedeno jinak.


2.2. Objednávka zboží

• 2.2.1. Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
• 2.2.2. K objednání Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
• 2.2.3. Po odeslání objednávky vyčkejte na potvrzující zprávu o přijetí objednávky. Nestane-li se tak, kontaktujte nás, přijetí objednávky potvrdíme.


2.3. Způsob dopravy zboží

• 2.3.1. Dopravu na určenou adresu zajišťuje Provozovatel po celé České republice prostřednictvím DPD a to mimo případ, kdy si Kupující zvolí vyzvednutí zboží osobně.
• 2.3.2. U zboží, které má být Kupujícímu zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky Provozovatelem.
Cena za dopravu zboží činí 120 Kč s DPH v případě platby předem na účet nebo 150 Kč s DPH v případě dobírky (pokud není u popisu výrobku uvedeno jinak).

V případě objednávky nad 3000,- Kč hradí dopravu Provozovatel.


2.4. Způsob uhrazení ceny za zboží

• 2.4.1. Objednané zboží je možné zaplatit těmito způsoby:
      DOBÍRKA - zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím DPD,
      BANKOVNÍ PŘEVOD PŘEDEM NA ÚČET - platba bankovním převodem před dodáním zboží na účet 6443578001/5500, u
      tohoto způsobu Vám zašleme podklady k platbě (VS, číslo účtu a celkovou částku k úhradě). Po připsání částky na účet
      bude zboží okamžitě expedováno Kupujícímu prostřednictvím DPD. Jestliže zboží není momentálně na skladě, budeme
      Vás kontaktovat s uvedením možného termínu doručení.
     

3. Dodání zboží3.1. Dodací lhůta

• 3.1.1. Dodací lhůta má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.
• 3.1.2. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodáno v co nejkratší době. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Kupující stanovil v objednávce.
Je-li zboží zasíláno na dvakrát v různém časovém období, např. z důvodu že není skladem, platíte dopravné pouze
jednou!
• 3.1.3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.


3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

• 3.2.1. Kupující povinen převzít doručené zboží a jeho převzetím nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody za zboží.
• 3.2.2. Faktura (prodejní doklad) je součástí zásilky. Další certifikáty a potvrzení je možné zaslat kupujícímu na vyžádání.
• 3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

• 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží pouze pokud Kupující splní následující podmínky: a) Zboží je kompletní a v nepoškozeném původním obalu, b) Zboží je prokazatelně nepoužité, pokud je zčásti nebo zcela chráněno autorským zákonem, či pokud je určeno k jednorázové spotřebě. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
• 4.1.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
• 4.1.3. Informaci o odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující prodávajícímu ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
• 4.1.4. Vracené zboží Kupující uvede, pokud možno, do původního stavu, dobře zabalí, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, předejde tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Ke vrácenému zboží Kupující vždy přiloží dokument, který potvrdí, že zboží bylo zakoupené v našem internetovým obchodě a usnadní to identifikaci daného zboží a požadavku.
• 4.1.5. Náklady na vrácení zboží jsou na straně prodávajícího (zboží na Vámi uvedené adrese a v Vámi uvedeném termínu vyzvedne řidič DPD).
• 4.1.6. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplacených nákladů na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.
• 4.1.7. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. V případě, že je vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti Kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok vůči kupujícímu na náhradu snížení hodnoty zboží a lze jej započíst na vrácenou částku. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na zboží, které bylo evidentně používané a jeví známky opotřebení či poškození.

 

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

• 4.2.1. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

5.1. Kvalita při převzetí

• 5.1.1. Má-li převzaté zboží nedostatky (např. nemá oprávněné očekávané vlastnosti nebo neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které nese prodávající zodpovědnost.
• 5.1.2. Kupující může u prodávajícího podle svého požadavku uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, a to nejpozději do dvou let od převzetí zboží; není-li to povaze neúměrné (např. není-li možné odstranit vadu okamžitě), lze uplatnit požadavek na dodání nového artiklu nebo nové součásti bez vady, týká-li se vada pouze této součásti.
• 5.1.3. Není-li možná ani oprava ani výměna zboží, může kupující považovat na základě odstoupení od smlouvy vrácení kupní ceny v její plné výši.
• 5.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada byla přítomna na zboží již při převzetí zboží.
• 5.1.5. Prokáže-li prodávající kupujícímu, že kupující věděl o vadě již před převzetím nebo ji dokonce sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
• 5.1.6. U věcí, které se prodávají za nižší cenu, prodávající nezodpovídá za vadu, kvůli které byla nižší cena sjednána. Kupující má v tomto případě právo na přiměřenou slevu, nikoliv však na výměnu.


5.2. Zákonná práva z vad

• 5.2.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle svého uvážení požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (platí jak u vady odstranitelné, tak i neodstranitelné):
       o odstranění vady dodáním nové bezzávadné věci nebo dodání chybějící věci,
       o bezplatnou opravu,
       o přiměřenou slevu z původní kupní ceny,
       o vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
• 5.2.2. Podstatné porušení smlouvy je takové, o kterém strana porušující smlouvu věděla již při uzavření smlouvy nebo musela vědět, že by druhá strana za takovýchto podmínek smlouvu neuzavřela.
• 5.2.3. U vady znamenající nepodstatné porušení smlouvy (platí jak u vady odstranitelné, tak i neodstranitelné), má kupující nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z původní kupní ceny.
• 5.2.4. Vyskytne-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu, čtvrtá reklamace pro závadu jinou) nebo má zboží větší počet vad (minimálně tři vady současně), může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
• 5.2.5. Prodávající není zodpovědný za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu použití.


5.3. Vyřízení reklamace

• 5.3.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Učiní-li tak ať už písemně nebo elektronicky, vždy by měl uvést své pravdivé kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
• 5.3.2. Kupující je dále povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v tom případě, že kupující požaduje opravu vady, která se ukáže být neodstranitelnou.
• 5.3.3. Pokud kupující nezvolí své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
• 5.3.4. Kupující má povinnost prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Je vhodné, aby bylo zboží při přepravě zabaleno do odpovídajícího obalu, mělo by být čisté a kompletní.
• 5.3.5. Prodávající je povinen do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o nutnosti odborného posouzení reklamace a v tomto termínu kupujícího o této skutečnosti informovat. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nejsou-li s kupujícím dohodnuti na delší lhůtě. Uplyne-li tato lhůta, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
• 5.3.6. V případě, že prodávající odmítne odstranit vadu věci, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
• 5.3.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy měl kupující povinnost si danou věc vyzvednout. Při výměně zboží nebo jeho části se uplatní odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
• 5.3.8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada tzv. účelně vynaložených nákladů.

 


6. Další práva a povinnosti smluvních stran


6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
6.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7. Ochrana osobních údajů

 

7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb.) za účelem plnění smlouvy. Kupující je oprávněn být informován o tom, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a má právo tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejím zpracováním. Hlavní dozor nad ochranou osobních údajů má úřad pro ochranu osobních údajů.
7.2. Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
7.3. Prodávající umožní nákup neregistrovaným kupujícím, přičemž jejich osobní údaje využije výhradně k plnění předmětu smlouvy.
7.4. Prodávající má právo zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, ale jen do té doby, než kupující prodávajícímu oznámí (např. zadarmo elektronicky), že chce zasílání ukončit. Obchodní sdělení navíc obsahuje odkaz, kde je možné zasílání novinek zadarmo odhlásit.

 

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

 

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné povést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, muže kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1. Spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce.
9.2. Ostatní záležitosti, které se v tomto dokumentu nevyskytují, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
9.3. Smlouva a s ní související otázky se řídí českým právem.
9.4. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně písemně odsouhlasené formě jsou zcela vyloučeny.
9.5. Tyto obchodní podmínky v aktuálním znění jsou účinné od 1. května 2016.
9.6. Datum poslední revize obchodních podmínek dle platné legislativy: 1. května 2016

 

KONTAKT:

HK Studio s.r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové

Mob: 773 538 482
e-mail: info@hkstudio.cz

 

OBCHODNÍ ÚDAJE:

IČ: 28821262
DIČ: CZ28821262
HK Studio s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29428.
Bankovní účet: Raiffeisen Bank 6443578001/5500


Back to top